ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τεύχος 14 - Απρίλιος 2010


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |Η συμμετοχή των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκωντου Παν. Παπαγεωργίου,
Προϊσταμένου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης


Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3 του άρθρου 13 Ν.2331/1995 (Α΄173), 1 του άρθρου 13 Ν.1320/1983 (Α΄6) και 1 εδάφιο τελευταίο του άρθρου 1 του ν.2993/2002 (Α΄58) στα επταμελή Δ.Σ. των Eταιρειών Προστασίας Ανηλίκων προεδρεύει Δικαστικός ή Εισαγγελικός Λειτουργός. Με την αναθεώρηση του Συντάγματος με το ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και, σύμφωνα με το άρθρο 89 αυτού, έχει απαγορευθεί η παροχή κάθε μισθωτής υπηρεσίας ως και η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων στους Δικαστικούς Λειτουργούς, ενώ, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται σ’ αυτούς να μετέχουν σε Συμβούλια ή Επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα και σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, εφ’ όσον η συμμετοχή τους αυτή προβλέπεται ειδικά από τον νόμο. Σε εκτέλεση των παραπάνω εκδόθηκε ο Ν.2993/2002 (Α΄58), στις διατάξεις του οποίου προβλέπονται και οι αντικαταστάτες των προαναφερομένων στα καθήκοντα αυτά.

Μεταξύ των άλλων καθηκόντων οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί προεδρεύουν και στα Δ.Σ. των εταιριών προστασίας ανηλίκων. Στα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνονται, πέραν των συνήθων διοικητικών, και μία σειρά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την υλοποίηση των σκοπών των εταιριών.

Η αποστολή των παραπάνω εταιρειών προβλέπεται από την διάταξη της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.2298/1995 (Α΄62), όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από την παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2331/1995 (Α΄173), σύμφωνα με την οποία «οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων έχουν ως κύριο σκοπό να συμβάλλουν ενεργά στην πρόληψη της εγκληματικότητας των ανηλίκων που ενδέχεται να οδηγηθούν σε παραπτωματική συμπεριφορά λόγω της προσωπικότητας ή του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή άλλων συνθηκών και αιτίων, παρέχουν υλική και κοινωνική στήριξη στους ανηλίκους και τις οικογένειές τους, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, πολιτιστική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και στέγη, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν… Επίσης, παρέχουν δικαστική συνδρομή στους κατηγορούμενους ανηλίκους...». Το πολυσχιδές αυτό έργο της πρόληψης της εγκληματικότητας των ανηλίκων που στερούνται αγάπης και φροντίδας και της καθοδήγησης και στήριξης εκείνων εξ αυτών που διατρέχουν ηθικό κίνδυνο περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, και την έρευνα της αντικοινωνικής τους συμπεριφοράς και παραβατικότητας και την υποστήριξη για κοινωνική αποκατάσταση ή βοήθεια στους απολυόμενους από τα ιδρύματα αγωγής.

Ο τακτικός Δικαστής ή ο Εισαγγελεύς, ως πρόεδρος των παραπάνω εταιρειών έχει αποστολή να ασκεί προληπτική πολιτική στην παραβατικότητα των νέων, για την υλοποίηση της οποίας η δραστηριότητά του πρέπει να καλύπτει κάθε περίπτωση ανηλίκου που έχει ανάγκη ηθικής, κατ’ αρχήν, προστασίας και οι εν γένει προσπάθειές του να κατατείνουν στην υποβοήθηση του οικογενειακού περιβάλλοντος, αφού η υγιής οικογένεια αποτελεί την ασφαλέστερη προστασία της κοινωνίας. Βασική προϋπόθεση είναι οι ικανές γνώσεις που αποκτώνται με εκδήλωση ανάλογου ενδιαφέροντος στην εγκληματολογία των ανηλίκων, την παιδική ψυχολογία, την παιδαγωγική και κοινωνιολογία αλλά και η κοινωνική ευαισθησία και η συναίσθηση της κοινωνικής αποστολής, «δυναμουμένη εκ της φιλογενείας», χαρακτηριστικής του Έλληνος αρετής, των Δικαστών και Εισαγγελέων, προικισμένων με έμφυτη καλοσύνη, ευγένεια, υπομονή, ήπιο χαρακτήρα, ευρύτητα κοινωνικής αντίληψης και κατανόηση των προβλημάτων των ανηλίκων και της οικογένειας γενικότερα.

Ο ρόλος των κ.κ. Δικαστών και Εισαγγελέων στα Δ.Σ. των εταιρειών, εξίσου κοινωνικός όσο και νομικός, απαιτεί ψυχικό και πνευματικό εξοπλισμό και αποβλέπει στην θερμή καλλιέργεια των όρων για την ομαλότητα του μέλλοντος των ανηλίκων που, έρμαια των κοινωνικών ατελειών και της δυσμένειας του περιβάλλοντος, έφθασαν ενώπιόν τους και στην αναμόρφωσή τους, όπως επιτάσσει το καλώς εννοούμενο κοινωνικό συμφέρον.

Οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, που ασκούν τιμητικό και άμισθο αξίωμα στα οικεία Δ.Σ., είναι οι πλέον κατάλληλοι να προσεγγίσουν «την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων» αφού διαθέτουν άριστη γνώση της νομοθεσίας που αφορά τους ανηλίκους, έχουν άμεση επαφή ως Δικαστές ή Εισαγγελείς Ανηλίκων με αυτούς, παρακολουθούν την υποστηρικτική παρέμβαση, διαπαιδαγώγηση και υποστήριξη που οι ανήλικοι δέχονται από τις οικείες εταιρείες, επιβλέπουν τον τρόπο ζωής και την εν γένει διαγωγή τους στις στέγες φιλοξενίας και γνωρίζουν, ως εκ της εν γένει επαφής, τα κίνητρα της παραβατικότητας, τις αντιδράσεις των ανηλίκων στα μέτρα που λαμβάνονται γι’ αυτούς, τις δυνατότητες και τους τρόπους επίβλεψης και προσπάθειας προσαρμοστικότητος ώστε, βάσει της κατάρτισης και εμπειρίας να είναι ευχερέστερος ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των στόχων των εταιρειών για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.

Προκύπτει έτσι ότι η άσκηση των καθηκόντων Προέδρου στα Δ.Σ. των εταιρειών έχει άμεση συνάφεια και αποτελεί προέκταση των κυρίων δικαιοδοτικών καθηκόντων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών ως Δικαστών και Εισαγγελέων ανηλίκων αντίστοιχα, στο μέτρο που αυτά αφορούν την αντιμετώπιση του ανηλίκου στο προπαραβατικό στάδιο ώστε να μην είναι εφικτή η αντικατάστασή τους σε αυτά. Παράλληλα οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί απολαμβάνουν, ιδίως στις επαρχιακές πόλεις-έδρες Πρωτοδικείων της Επικράτειας, ιδιαίτερης εκτίμησης από τις τοπικές κοινωνίες και διαθέτουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις όποιες προσπάθειές τους για την πρόληψη της  παραβατικότητας των  νέων  και την  κοινωνική  στήριξή τους,  ενώ η ενεργός
συμμετοχή τους ενθαρρύνει τα μέγιστα και ενισχύει τον ενθουσιασμό των εθελοντικής σημασίας σκοπών των εταιρειών. Δεν πρέπει εξάλλου να διαφεύγει ότι σκοπός του συνταγματικού νομοθέτη είναι η απεμπλοκή των Δικαστικών Λειτουργών από την συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές ξένες προς τα καθήκοντά τους, ενώ οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτεύονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και η αποστολή τους βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με την κοινωνική αποστολή των Δικαστηρίων Ανηλίκων.

Κατά την εκτίμησή μας θα ήταν πολλαπλώς ωφέλιμη η πρόταση εκ μέρους των κ.κ. Προϊσταμένων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών των πλέον ευαισθητοποιημένων στους σκοπούς των εταιρειών λειτουργών, οι οποίοι εκδηλώνουν πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη για τους ανηλίκους και διαθέτουν πείρα για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων τους, ώστε με το κύρος του λειτουργήματός τους να συμβάλουν στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και του συναισθήματος ευθύνης του κοινωνικού συνόλου για την υποβοήθηση του έργου των εταιρειών. Όμοια επιλογή πρέπει να γίνεται και για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. των εταιρειών τα οποία, μέσω των υπηρεσιών και φορέων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2331/1995 (Α΄173), πρέπει να καταλέγονται στα ενάρετα και πλέον ευαισθητοποιημένα μέλη των τοπικών κοινωνιών, ώστε να είναι εφικτή η ουσιαστική δραστηριοποίηση των εταιρειών και η ανάπτυξη ευρύτατου πεδίου δράσης για την επίτευξη της αποστολής τους και ωφελημένοι αποδέκτες να είναι οι ίδιοι οι ανήλικοι και οι οικογένειές τους αλλά και η κοινωνική και οικονομική ζωή στο σύνολό της.

Θα ήταν χρήσιμη η πρωτοβουλία της Εθνικής Σχολής Δικαστών να εξετάσει τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης σε σπουδές με αντικείμενο την παραβατικότητα των ανηλίκων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών που επιδεικνύουν επιστημονικό και κοινωνικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας και την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε όσους έχουν ενδιαφέρουν να εκπαιδευθούν και δηλώσουν ότι επιθυμούν να υπηρετήσουν στη συνέχεια ως Δικαστές ή Εισαγγελείς Ανηλίκων επί μακρά θητεία και στους δύο βαθμούς ή να ασκήσουν καθήκοντα Προέδρου στα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων.
Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Scientific colloquium on:
“Criminological Aspects of Migration in Greece”


"EPANODOS" (“Return” back to the society)
Rehabilitation Center for ex-prisoners
Presentation, challenges and objectives


Congress of the Greek Society of Criminology:
"Criminology and current challenges"


Combating discrimination and social exclusion:
the “EPAFI” (“CONTACT”) program, where young Law students meet young inmates...
Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»
“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA