ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ      ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ      ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ... (2003-2015)      ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ    Τεύχος 1 - Μάϊος 2006  ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τεύχος 6 - Νοέμβριος 2007


Εκτύπωση     Αποστολή     Σμίκρυνση  Μεγέθυνση Μέγεθος γραμμάτωνShare |"Το έγκληµα ως πολιτισµικό πρόβληµα:
Η σηµασία των αντιλήψεων για τη διαφθορά στην πρόληψή της"

ΕΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7, FP6 – 2004 – ΠΟΛΙΤΕΣ - 5

 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ:

"Το έγκληµα ως πολιτισµικό πρόβληµα: Η σηµασία των αντιλήψεων για τη διαφθορά στην πρόληψή της.

Συγκριτική πολιτισµική µελέτη µεταξύ των κρατών Βουλγαρίας, Ρουµανίας, Τουρκίας, Κροατίας, ΠΓΔΜ, και Γερµανίας, Ελλάδας, Ηνωµένου Βασιλείου"
 

Ακρωνύµιο: Έγκληµα και πολιτισµός

 
Το ερευνητικό πρόγραµµα αποσκοπεί στη βελτίωση των µέτρων πρόληψης της διαφθοράς στην ΕΕ. Η διεξαγωγή της έρευνας επιβάλλεται από τον κίνδυνο να καθυστερήσει σηµαντικά η διαδικασία διεύρυνσης και ολοκλήρωσης της Κοινότητας εξαιτίας της διαφθοράς, ή και να απειληθεί ακόµα η ίδια η κοινωνική ειρήνη. Οι πολιτικές πρόληψης οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από την ΕΕ και εφαρµοστεί µέχρι τώρα στα κράτη-µέλη βασίζονται κυρίως σε νοµοθετικά, διοικητικά και αστυνοµικά µέτρα. Αυτά ξεκινούν από έναν ορισµό της διαφθοράς που αναπτύχθηκε σε πολιτικούς και διοικητικούς θεσµούς, και ως εκ τούτου η εφαρµογή των µέτρων πρόληψης βασίζεται σε µια διαδικασία από «πάνω προς τα κάτω». Το ερευνητικό πρόγραµµα δε σκοπεύει να εξετάσει τη φύση της διαφθοράς, αλλά τις αντιλήψεις για τη διαφθορά των πολιτικών και διοικητικών υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, των φορέων απονοµής δικαιοσύνης, των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), των πολιτών και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κουλτούρες των χωρών.
 
Η έρευνα ξεκινά από την υπόθεση ότι οι διαφορετικές αντιλήψεις για τη διαφθορά προσδιορίζονται από τις «πολιτισµικές προδιαθέσεις» του πληθυσµού και των φορέων λήψης αποφάσεων. Οι αντιλήψεις επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την αναγνώριση του προβλήµατος σε κάθε χώρα και κατ’ επέκταση την επιτυχία οποιωνδήποτε µέτρων πρόληψης. Γι’ αυτόν το λόγο, το πρόγραµµα εξετάζει την ανταπόκριση των επίσηµων πολιτικών πρόληψης στις καθηµερινές αντιλήψεις και πρακτικές του πληθυσµού, καθώς επίσης τη διαχείριση του ζητήµατος «διαφθορά» από τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες αλλά και τις χώρες-µέλη της ΕΕ. Σ’ ένα τελικό στάδιο το ερευνητικό πρόγραµµα θα κάνει συγκεκριµένες προτάσεις για την καλύτερη εναρµόνιση ανάµεσα σε πολιτικές και αντιλήψεις, αφού µελετήσει, ιδίως, τον ρόλο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην κατασκευή των απόψεων στα διάφορα κράτη.
 
 
Στόχοι του προγράµµατος
 
Απώτερος σκοπός του προγράµµατος είναι να εµβαθύνει στο φαινόµενο της διαφθοράς στις χώρες που αναφέρθηκαν. Για να το επιτύχει θα ακολουθήσει µια διττή ερευνητική στρατηγική. Θα εξετάσει, αφενός, τις αντιλήψεις των ειδικών και στη συνέχεια τις επιδράσεις τους στις αντιλήψεις και απόψεις των πολιτών και, αφετέρου, τις κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες υπότις οποίες ενεργοποιούνται οι συγκεκριµένες αντιλήψεις. 
 
Η πρώτη και η δεύτερη ερευνητική φάση του εστιάζει στην αναδόµηση του πολιτισµικού    πλαισίου εντός του οποίου αναπτύσσονται οι αντιλήψεις των εκπροσώπων της Πολιτείας (πολιτικών, δικαστικών, αστυνοµίας) για τη διαφθορά, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των οµάδων αναφοράς των µέτρων πρόληψης στις υπό µελέτη χώρες. 
 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης ερευνητικής φάσης του προγράμματος θα αξιολογηθούν οι αντιλήψεις των ειδικών µέσω ανάλυσης του περιεχομένου συγκεκριμένων κοιτώνων. Στη δεύτερη ερευνητική φάση θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις µε συγκατέχοντες στην προσπάθεια περιορίσου της διαφθοράς, δηλαδή, µε εκπροσώπους της Πολιτείας, φορέων του επίζηλου κοινωνικού ελέγχου, της οικολογίας, συνδικαλιστικών ενώσεων, ΚΟ, µε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και µε εκπροσώπους των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Με τη ανάλυση του υλικού που θα συγκεντρωθεί στην εν λόγω φάση, θα επιχειρηθεί η αναδόµηση και κωδικοποίηση των απόψεων για τη διαφθορά οι οποίες ισχύουν σε κάθε χώρα.
 
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας στις δύο προηγούµενες φάσεις, θα αναπτυχθούν στην τρίτη φάση της έρευνας στρατηγικές για την πρόληψη της διαφθοράς «από κάτω προς τα πάνω». Αυτές οι στρατηγικές θα χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά στις υφιστάµενες των ειδικών για να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των τελευταίων, πρακτικές οι οποίες επί του παρόντος βασίζονται σε µια προσέγγιση «από πάνω προς τα κάτω». Οι ακολουθούµενες πολιτικές πρόληψης σε µια συγκεκριµένη χώρα θα υποβληθούν σε συστηµατική ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σηµείων.
 
Κατόπιν, όταν δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί και οι τρεις φάσεις, θα προσδιορισθούν οι αφετηρίες για την αναθεώρηση της πρακτικής των αρµόδιων φορέων και των ειδικών. Σε εργαστήριο που θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες στην τελευταία φάση του ερευνητικού προγράµµατος, θα συζητηθούν τα πορίσµατα της έρευνας µε όσους διαµορφώνουν πολιτική στον συγκεκριµένο τοµέα, µε ακαδηµαϊκούς και ειδικούς. Κατόπιν, το συγκεντρωθέν υλικό θα χρησιµοποιηθεί για τον σχεδιασµό νέων πολιτικών πρόληψης. 
 

Οι «καθηµερινοί και συνηθισµένοι ορισµοί για τη διαφθορά» οι οποίοι θα έχουν κωδικοποιηθεί κατά τις τρεις πρώτες φάσεις της έρευνας, θα αποτελέσουν αντικείµενο συζήτησης και προβληµατισµού των ερευνητών του προγράµµατος µε εκπροσώπους όλων των φορέων που λαµβάνουν πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς στη δηµόσια σφαίρα (πολιτικοί, δικαιοσύνη, αστυνοµία, οικονοµία, συνδικαλιστικές ενώσεις, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ενώσεις πολιτών, ΜΚΟ).


Μέλη της Κοινοπραξίας του Προγράµµατος

1. Πανεπιστήµιο της Κόνσταντς, Γερµανία (Συντονιστής)
2. Πανεπιστήµιο του Τίµπινγκεν, Γερµανία
3. Κέντρο Φιλελεύθερων Σπουδών, Σόφια, Βουλγαρία
4. Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Ποιότητα Ζωής (Ακαδηµία Ρουµανίας), Βουκουρέστι, Ρουµανία
5. Πανεπιστήµιο Γαλατά Σαράι, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
6. Πανεπιστήµιο Ζάγκρεµπ, Κροατία
7. Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα, Ελλάδα
8. Πανεπιστήµιο Οξφόρδης, Σπουδές ΝΑ Ευρώπης, Ηνωµένο Βασίλειο.
9. Κέντρο Έρευνας και Πολιτικής, ΠΓΔΜ (συνεργασία)
10. Αστυνομική Ακαδημία, Βάδης-Βυρτεμβέργης, Γερμανία (συνεργασία)

Ιστοσελίδα του Προγράµµατος:

Emeritus Professor Calliope Spinellis
 
"Today, there are several well-qualified criminologists in Greece".


διαβάστε περισσότερα...
Victim offender mediation in family violence cases
The greek experience


by Vasso Artinopoulou,
Ass. Professor of Criminology,  Panteion University (GR) 
 
 
The article describes the implementation of victim offender mediation as provided by law in cases of domestic violence in Greece


διαβάστε περισσότερα...
Improving prison conditions in Greece
 
... by Nestor E. Courakis
Professor of Criminology & Penology
Faculty of Law, University of Athens (GR)
 
"This editorial is dedicated to prisons and the Greek penal system since we believe it is the duty of any society to give priority to correctional topics and have as its main objective to improve prison conditions.
How might this improvement be achieved, however?
 
...
 
With this issue we celebrate the English-language edition of the Greek electronic journal “The Art of Crime”. It would be trite to discuss here emotions such as elation and hope that of course are called for at a time like this. The overwhelming emotion, at least to me, is gratitude to the main protagonists of this first criminological electronic magazine in our country, i.e. to Fotios Spyropoulos and Dionysis Chionis ..."
 
διαβάστε περισσότερα...

Innocent prisoners and deceived offenders
"punishing somebody who is innocent is a crime"
 
Have you ever considered what it would be like to be wrongly arrested by the authorities, detained on remand, and after a few months it was proved that you had been wrongly accused and had nothing to do with the case? The issue of wrongful remand of prisoners came to light again in Greece with the case of a young man from the greek island of Mytilene who was arrested and prosecuted for rape and attempted serial rape of 5 women...
 
διαβάστε περισσότερα...

Constantine Gardikas
 
Constantine Gardikas, the son of George Gardikas, Professor of Philosophy at the University of Athens, was born in the city of Patras in 1896. Constantine Gardikas developed into a prolific scientist with a solid classical education.

He studied law in Athens, and he continued his studies in Zurich and Geneva specializing in criminal law and criminology.  He received his doctorate degree at the age of 22 and then started lecturing at the University of Geneva, Switzerland. ...
 
διαβάστε περισσότερα...

Advice on the use of credit cards

"Plastic money" has replaced cash as the dominant method of payment in our everyday transactions.
 
 
We are familiar, therefore, with the use of credit cards, but how well do we know to protect ourselves from credit card fraud?
 
διαβάστε περισσότερα...
Διημερίδα: Σύγχρονα Προβλήματα Ποινικού Δικαίου

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλεί σε Διημερίδα που διογρανώει στη μνήμη του Ομότ. Καθηγητή Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα: "Σύγχρονα Προβλήματα του Ποινικού Δικαίου". 3 & 4 Δεκεμβρίου 2015 Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχολής Παν/μιούπολη4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.4o Συνέδριο eLife 2015

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 διοργανώνεται στην Αθήνα το 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή "eLife 2015".

To Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και η συμμετοχή θα είναι Δωρεάν για το κοινό.Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή κ. Νέστορα Κουράκη

Τριήμερο Εγκληματολογικό Συνέδριο προς τιμήν του ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη διοργανώνεται στην  Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 2 - 4/4/2015.

Το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με κεντρικό θέμα «Κρίση, Έγκλημα και Σύστημα Ποινικής Καταστολής»Problems of reoffending of young detainees
 
Conclusions of the follow-up research of the Center for Penal and Criminological Research (University of Athens)
 
 by Nestor E. Courakis
       Professor of Criminology
       University of Athens (GR)
 
This research was characterized as a follow-up because its main purpose was to discover first, what happened to Greek juvenile detainees with whom we had run interviews in the previous stage of the research (1993) ...
 
διαβάστε περισσότερα...

“Asking people…”
Interesting questions and even more interesting responses


The events that took place in late 2008, in Greece, in the state correctional facilities, the hunger strike of prisoners and the widespread violent protests concerning prison conditions didn’t leave us unaffected. So we found the opportunity to ask people’s opinion on this important issue. We take the recorder into the street ... and ask YOUR opinion:

"Do you believe there must be changes in the conditions of imprisonment in our country and if so, what should they be?”

διαβάστε περισσότερα...

The profile of a famous greek criminal through the eye of a camera, the lyrics of a song and his autobiography

 
A book, a song, and a movie with the same protagonist…
Nikos Koemtzis, a famous Greek criminal who killed three people and stabbed seven more, all because he wanted to dance to a song he had "ordered" from the musicians in a music hall. He transferred the story of his life to a book. Dionysis Savvopoulos (a famous Greek singer-songwriter) read the book and turned it into a song. Pavlos Tassios (a well known Greek director) heard the song and made a film. And now we present a criminologist’s scientific analysis of this artistic triptych.
 
διαβάστε περισσότερα...
A case study of a recidivist criminal
 
This is the interesting story of a recidivist criminal (Elias) who is incarcerated in a Greek prison. We managed to interview him, unattended, in late May 1999 in a special area in the guardhouse yard. The main topic of our conversation was his life story, the life of a young man through the prison bars… 
 
διαβάστε περισσότερα...
Σωματείο Εργαζομένων Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού

Περιοδικό "Κοινωνικές Επιστήμες"

Κωνστάντειον - Κέντρο εγκληματολογικών ερευνών

Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Νιώθω Ασφαλής

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Άρειος Πάγος

Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακισμένων "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"

Καθηγητής Γιάννης Πανούσης

Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών

Τομέας Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Ε. Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύλλογος Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου

Σπουδαστήριο Κοινωνικών Μελετών Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

Τομέας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Τομέας Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Αναζήτηση νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τμήμα Νομικής Eθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών

Όροι Χρήσης  :    Πείτε μας τη γνώμη σας  :    Developed & hosted by Nomiki Bibliothiki SA